Axintor

Belangrijke wijzigingen tijdelijke werkloosheid

Terug naar alle stories

Belangrijke wijzigingen tijdelijke werkloosheid 

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht corona is sinds 1 juli 2022 niet meer van kracht. Toch werden nog enkele corona-gerelateerde versoepelingen behouden en werd er voor de periode van 1/10/2022 tot en met 31/12/2022 een nieuw stelsel van tijdelijke werkloosheid in het leven geroepen. In deze blogpost geven we een overzicht van de versoepelingen voor tijdelijke werkloosheid die tot 31 december 2022 van kracht zullen zijn.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Voor de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken kun je tot en met 31/12/2022 nog tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen indien:

  • De werknemer niet arbeidsongeschikt is, maar in quarantaine of in isolatie moet blijven om de verspreiding van het coronavirus te beperking en hij niet kan telewerken.
  • De werknemer moet instaan voor de opvang van een kind dat met hem samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf, de school of een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan omdat het kind zelf in quarantaine of in isolatie moet of omdat bovenstaande entiteiten gesloten en/of geannuleerd zijn omwille van corona.

Verder is de werknemer tot 31/12/2022 vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A en moet die dus niet overhandigd worden aan de werknemer. Bijgevolg moeten de controlekaarten ook niet ingeschreven worden in het validatieboek. Daarnaast volstaat het tot 31/12/2022 om als werkgever op het einde van de maand een ASR scenario 5 af te leveren voor de werknemer die een uitkeringsaanvraag moet indienen.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders

Ook voor de procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor arbeiders gelden een aantal versoepelingen tot 31/12/2022. Indien het werkgebrek te wijten is aan economische oorzaken en een tijdelijk karakter heeft, geldt voor de regeling 'volledige schorsing' een soepele ligging wat betreft de verplichte werkweek. Zo kun je:

  • Na vier weken volledige schorsing, een week werkhervatting invoeren.
  • Na acht weken volledige schorsing, twee weken werkhervatting invoeren.
  • Na twaalf weken volledige schorsing, drie weken werkhervatting invoeren.

Let wel: De wettelijke maximale schorsingsduur mag niet meer bedragen dan vier weken (tenzij bij KB voor jouw sector een afwijkende regeling geldt die in een langere schorsingsduur voorziet). Je zult dus na afloop van de regeling onmiddellijk een verplichte werkweek moeten invoeren vooraleer een nieuwe regeling kan ingaan. Bovendien blijft de regeling van gedeeltelijke arbeid voor zowel grote schorsing als voor kleine schorsing ongewijzigd.

Een bijkomende versoepeling is dat de minimale voorafgaandelijke kennisgevingstermijn tot 31/12/2022 ingekort kan worden van zeven kalenderdagen dagen tot drie kalenderdagen.

Tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven

Vanaf 1 oktober is een bijkomend stelsel van economische werkloosheid ingevoerd voor energie-intensieve bedrijven. Dit stelsel is zowel van toepassing voor arbeiders als bedienden en is van kracht tot en met 31/12/2022. Let wel: om beschouwd te worden als energie-intensieve onderneming  gelden een aantal specifieke voorwaarden. Je moet kunnen aantonen dat:

  • de totale kost van energieaankopen minstens 3 % is van de toegevoegde waarde van de onderneming over 2021, of
  • de energiefactuur van het trimester voorafgaandelijk aan het trimester waar je gebruik maakt van deze vorm van tijdelijke werkloosheid, verdubbeld is ten opzichte van de factuur van hetzelfde trimester een jaar eerder.

Heb je nog vragen rond dit thema, of ben je niet helemaal zeker dat je aan de juiste voorwaarden voldoet? Neem contact met ons op en we bekijken het samen.