Axintor

Het verschil tussen uitzendarbeid en onderaanneming

Terug naar alle stories

Het verschil tussen uitzendarbeid en onderaanneming

Wat is aanneming of onderaanneming? En hoe zit het met uitzendarbeid? Hoewel men in beide gevallen spreekt over tijdelijke tewerkstelling, is er wettelijk gezien een groot onderscheid. In deze blog schetsen we kort het verschil.

Verbod op terbeschikkingstelling

Eerst en vooral is het belangrijk om te vermelden dat er een verbod geldt op terbeschikkingstelling van personeel. Dit wil zeggen dat het verboden is om als wekgever jouw werknemers ter beschikking te stellen aan een derde die gezag uitoefent over deze werknemers. Ook wanneer de derde slechts een deeltje van het gezag uitoefent dat normaal gesproken aan jou toekomt, is er sprake van een verboden terbeschikkingstelling. Zo is er bijvoorbeeld al sprake van onwettige terbeschikkingstelling wanneer de  derde sancties oplegt aan jouw werknemers of wanneer zij gebruikmaken van het materiaal dat de derde ter beschikking heeft.

Op dit verbod, geldt echter één uitzondering. Terbeschikkingstelling van personeel is namelijk wel toegelaten wanneer het gaat om uitzendarbeid.

Wat uitzendarbeid precies?

Bij uitzendarbeid is er sprake van een driehoeksverhouding tussen drie partijen:

 1. Het uitzendbureau dat de werknemer aanwerft en juridisch gezien werkgever is
 2. De uitzendkracht die ter beschikking wordt gesteld van een gebruiker
 3. De gebruiker zelf die beroep doet op een uitzendbureau om tijdelijk over een werknemer te kunnen beschikken en de feitelijke werkgever is

In dit geval moet de gebruiker dus wel instructies geven aan de uitzendkracht met betrekking tot de uitvoering van het werk.

Voorbeeld: Poolse arbeiders die tewerkgesteld zijn bij een uitzendbureau in België en tijdelijk ter beschikking gesteld worden aan een andere onderneming in België (= klant van het uitzendbureau).

Let wel: er zijn slechts vier motieven waarvoor het toegelaten is om aan uitzendarbeid te doen:

 1. Vervanging van een vaste werknemer
 2. Tijdelijke vermeerdering van werk
 3. Uitvoering van uitzonderlijk werk
 4. Motief instroom

Bovendien mogen enkel bevoegde regionale overheid erkende uitzendbureaus deze activiteit uitoefenen. Meerdere lijsten van de erkende uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest zijn terug te vinden op de site van de Vlaamse overheid.

Wat is het verschil met onderaanneming van buitenlandse werknemers?

Onderaanneming kan ook wel ‘terbeschikkingstelling zonder overdracht van werkgeversgezag’ genoemd worden. Het gaat hier om werknemers die gewoonlijk in een ander land of verschillende andere landen dan België tewerkgesteld zijn, maar in opdracht van de werkgever tijdelijke werkzaamheden verrichten in België. In deze situatie oefent de gebruiker (= Belgische onderneming) geen gezag uit op de werknemers van de onderaannemer (= buitenlandse onderneming).

Voorbeeld: Poolse arbeiders die tewerkgesteld zijn bij een onderneming in Polen, maar in België prestaties komen leveren.

Onderaanneming is slechts mogelijk onder strikte voorwaarden:

 1. Het moet gaan om een geschreven overeenkomst tussen de Belgische onderneming en de buitenlandse onderneming
 2. De Belgische onderneming mag geen gezag uitoefenen op de buitenlandse arbeiders (met uitzondering van uitdrukkelijke gedetailleerde instructies opgenomen in de overeenkomst en instructies die betrekking hebben op het welzijn van de arbeiders, de werktijden en de commerciële afspraken) en de buitenlandse arbeiders moeten gebruikmaken van hun eigen werkmateriaal.
 3. De opdracht moet afgebakend zijn in tijd en instructies
 4. De feitelijke uitvoering van de overeenkomst moet volledig overeenstemmen met uitdrukkelijke bepalingen van de overeenkomst

Hoewel onderaanneming juridisch aanvaard wordt en er in deze situatie geen sprake is van overdracht van werkgeversgezag, blijft het gevaar van de onwettige terbeschikkingstelling rondsluipen. Zo kan het gebeuren dat de buitenlandse werknemers zich tijdens het uitvoeren van de prestaties mengen onder de Belgische werknemers en dat het onderscheid tussen beide categorieën vervaagt. In dat geval is er sprake van verboden overdracht van werkgeversgezag en kunnen er zware geldboetes worden opgelegd aan de werkgever voor de overtreding op het verbod op terbeschikkingstelling van werknemers. Er worden bovendien ook veel controles uitgevoerd op illegale terbeschikkingstelling door de inspectiediensten van de RSZ.

Werkgevers moeten daarom steeds waakzaam zijn en nagaan of de werknemers over hun eigen materiaal beschikken, of er eigen ploegleiders aanwezig zijn, of er voldoende gekwalificeerd personeel ter beschikking is, of alles correct uitbetaald wordt en of de nodige documenten aanwezig zijn.

Wil jij buitenlands personeel in dienst nemen en vooral niet moeten vrezen voor de bovenstaande boetes of controles? Met Axintor Interim kun je zorgeloos buitenlandse arbeiders aanwerven. Wij voorzien selectie, huisvesting, transport, contracten, … Maar bovenal ontzorgen we je volledig. Neem contact op met één van onze kantoren en zet vandaag nog de stap richting buitenlandse rekrutering.